Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 21 czerwca 2024
Imieniny: Alicja, Marta, Alojz
pochmurno
23°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy w Klonowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.klonowa.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Niezgodności mogą wynikać z faktu, iż:
-    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł;
-    niektóre publikacje w formie PDF zamieszczone na stronie nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i nie są dostępne cyfrowo w całości;
-    niektóre materiały graficzne (obrazki, zdjęcia) nie posiadają alternatywnych opisów;
-    niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków;
-    nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i nie są tłumaczone na polski język migowy;
-    nie wszystkie linki zawierają atrybut „tytuł”;
Wyłączenia mogą wynikać z faktu, iż:
-    dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
-    treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Urzędu Gminy Klonowa opublikowane przed 23 września 2019 r. i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
    

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-06-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Świtała, switala@klonowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43820 8493. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa

Do budynku prowadzą 3 wejścia. 2 wejścia są od strony ul. Ks. Józefa Dalaka, w tym wejście główne.  Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Trzecie wejście (tylne) jest od strony ul. Czajkowskiej i budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Do tego wejścia prowadzą schody i nie ma tam podjazdu.
Na wprost wejścia głównego znajduje się winda, za pomocą której można dotrzeć na wszystkie kondygnacje budynku. Budynek posiada wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne oraz środki techniczne i zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
Sekretariat znajduje się na I piętrze. Jest to pokój nr 10, który znajduje się w skrzydle po prawej stronie po wyjściu z windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W sekretariacie urzędu jest zainstalowana pętla indukcyjna stanowiskowa. Urząd dodatkowo posiada także drugą przenośną pętle indukcyjną do użycia w dowolnym pomieszczeniu w razie zaistnienia takiej konieczności.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Numery pokoi są wykonane w sposób umożliwiający ich dotykową identyfikację. Urząd jest wyposażony w System YourWay, który umożliwia uzyskanie przez osoby niewidome informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń w urzędzie za pośrednictwem urządzeń YourWay (2 urządzenia zewnętrzne przy drzwiach wejściowych głównych i tylnych od strony GOK oraz 6 urządzeń wewnątrz budynku) oraz aplikacji YourWay instalowanej na smartfonie.
W urzędzie nie ma w chwili obecnej bezpośredniej możliwości  można skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Istnieje możliwość skorzystania z takich usług po wcześniejszym powiadomieniu o takiej potrzebie.
Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa.  
Koordynator ds. dostępności
Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Klonowej jest Jacek Lesiak (kontakt e-mail: sekretarz@klonowa.pl, tel. 43 8208493).
 

Raport_dostpnoci_wer_11

Raport_dostpnoci_wer_22

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.